Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yös Yönerge

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 MADDE 1- (1) Bu yönerge, Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesindeki ön lisans, lisans programlarına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin sınav, başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemlerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde eğitim-öğretim almak için başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemleri ile Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3– (1) Bu yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 Sayılı Kanun ile Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 13.02.2013 tarihli Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları hakkındaki kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,

b) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Senatosunu,

ç) Aday: Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı birimlere başvuran yabancı uyruklu öğrenciyi,

d) Birim: Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,

e) Program/Bölüm: Ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan program ve bölümleri

f) K.K.T.C. : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni,

g) İkametgah Belgesi: Yabancı uyrukluların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini gösteren belgeyi,

ğ) MTÜ YÖS: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavını,

h) Türkçe Öğretim Merkezi (MTÜ TÖMER): Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini

ı) Uluslararası Öğrenci Ofisi: Uluslararası öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerinin yürütüldüğü ofisi,

i) YÖS Yürütme Kurulu: İlgili Rektör Yardımcısı başkanlığında, Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatörü, TÖMER Müdürü, Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Bilgi İşlem Daire Başkanı.

Genel Koşullar                                                                                        

MADDE 5 – (1) Adayların, lise son sınıfta ya da lise mezun olmaları koşuluyla;

a) Yabancı uyruklu olanlar,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,

c) Yabancı uyruklu iken, TC vatandaşlığına geçenler ve bu durumdaki çift uyruklular,

d) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

e) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

f) KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan KKTC uyruklular; GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar, yurt dışından öğrenci olarak kabul edilmek üzere başvurabilirler.

(2) Adaylardan;

a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’ de tamamlayanların,

b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) maddenin 1. fıkrasının “b” bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesindeki okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 5. maddenin 1. fıkrasının “b” bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, yurtdışından öğrenci kontenjanlarına başvurusu kabul edilmez.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ön Lisans ve Lisans Programlarına İlişkin Sınav, Kabul, Kontenjan, Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri.

Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı

Kontenjanların belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Öğrenci kabul etmek isteyen ön lisans ve lisans diploma programlarına kontenjan ayrılabilir. Öğrenci alınıp alınmaması, alınacak öğrenci sayısı ilgili program/ bölüm kurulunun önerisi dikkate alınarak birim kurulunca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanarak Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.

(2) Söz konusu işlem her eğitim-öğretim yılı güz döneminden önce yapılır.

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına verilen Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (mavi kart) sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği diploma programlarına mahsus olmak üzere yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında belirlenen kontenjanın %10’unu aşmayacak şekilde öğrenci kontenjanı belirlenir.

Kontenjanların ilanı

MADDE 7 – (1) Öğrenci kabul edilecek programlar/bölümler, kontenjanları ve başvuru koşulları Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları” başlığı altında yayımlanır.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (MTÜ YÖS)

MADDE 8- (1) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (MTÜ YÖS) her yıl Yabancı Uyruklu Öğrenci alımı başvuru takviminde belirtilen tarihte yapılır.

a) MTÜ YÖS, Rektör tarafından atanan YÖS Yürütme Kurulu tarafından yürütülür ve sınavda görev alacak personel bu komisyon tarafından belirlenir.

b) Başvuruların alınması, sınava girecek aday listelerinin ve sınav evrakının hazırlanması, sonuçların ilanı gibi tüm süreçler MTÜ YÖS Yürütme Kurulu tarafından koordine edilir.

c) MTÜ YÖS Senato tarafından belirlenen tarihte yapılır. Sınav kılavuzu, başvuru tarihleri süresince üniversitenin MTÜ YÖS web sayfasında yayımlanır.

ç) Ölçme Değerlendirme Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi; Sınav organizasyonu ile ilgili protokol iş ve işlemlerinin takibi, sınav sorularının hazırlanması, soruların farklı dillere çeviri işlemlerinin yapılması, kitapçıkların basımı, sınav sorularının güvenliğinin sağlanması, Sınav Kuralları kılavuzunun hazırlanması, sınavın uygulanması ile ilgili görevlilere yönelik olarak bilgilendirme toplantısı yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, sınav sonuç belgelerinde her türlü istatistiksel verinin (doğru yanlış cevap sayısı, ağırlıklı ortalama, yüzdelik dilim, hangi puan türüne göre kaçıncı sırada yer aldığı, tercih yapabileceği vb.) yer almasının sağlanması, sınav sonuçları ile ilgili istatistik bilgilerin hazırlanması (puan aralıkları vb) ve web sayfasında duyurulması, sınav sonuçlarına itirazların kabulü ve değerlendirilmesi ve öğrencilere bilgi verilmesi, Sisteme kayıt olan öğrencilerin online sistemdeki her türlü bilgisinin takibi (kullanıcı adı ve şifre işlemleri, adres vb. bilgi güncelleme), sisteme kayıt olan öğrencilere kayıt işlemleri aktivasyon mailinin gönderilmesi, adayların başvurularının alınması, başvurusu onaylanan adaylara tercih ettiği sınav yeri, dili vb. sınav bilgilerinin olduğu mailin gönderilmesi, sınav sınıf listelerinin oluşturulması, öğrencilerin bilgilerinin veri tabanında saklanması ve sorgulanması, adayların giriş belgelerinin oluşturularak hem sisteme yüklenilmesi hem de mail gönderilmesi, tercih işlemlerinin alınması, puanlara göre yerleştirmelerin gerçekleştirilmesi ve yerleştirme sonuçlarının mail ile gönderilmesi, sistem üzerinden her türlü duyurunun yapılması ve web sayfasında yayımlanması ile ilgili iş ve işlemleri yapar. Bu merkezin olmaması durumunda bu maddede yer alan iş işlemleri Uluslararası Öğrenci Ofisi yürütür.

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; MTÜ YÖS değerlendirme sonucunda öğrencilerin kabul ve kesin kayıt işlemlerini, öğrenci belgelerinin kontrol ve takibinin yapılmasını yürütür.

e) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi; MTÜ YÖS sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler için Türkçe Seviye Belirleme sınavı sorularının hazırlanması, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilerek duyurulması, Uluslararası Öğrenci Ofisi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile paylaşılması ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapar.

f) Uluslararası Öğrenci Ofisi; YÖK, Dışişleri Bakanlığı vb. resmi kurumlarla yazışmalar ve takibi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesinin güncellenmesi ve senatoya sunulması ile ilgili her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi, YÖS kılavuzlarının (başvuru, tercih ve kayıt) Türkçe olarak hazırlanması, öğrencilere sınavla ilgili duyuru yapılması, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi ve ilanı, öğrencilere telefon, mail vb. yollar ile danışmanlık verilmesi, kazanan öğrencilerin kayıtları ile ilgili olarak akademik birimlerin bilgilendirilmesi ve danışmanlık verilmesi, kayıt olan öğrencilerin İl Göç İdaresindeki işlemlerinin takibi, bir önceki senenin tavan ve taban puanlarının liste halinde oluşturulması, oryantasyon programına katılacak öğrencilerin bilgilendirilmesi ve oryantasyon günü izinli olmalarının sağlanması, yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili her türlü istatistiksel verilerin tutulması ile ilgili işlemleri takip eder.

Sınav organizasyonu ile ilgili protokol iş ve işlemlerinin takibi, YÖS tanıtım malzemelerinin farklı dillerde hazırlanması ve tanıtım yapılacak ülke/okul vb. kurumlara gönderilmesi, YÖS Tanıtım videosunun hazırlanması ve yurt dışı ve yurt içi kanallarda yayınlanması, YÖS Kılavuzlarının farklı dillerde hazırlanması, aday öğrencilere danışmanlık hizmeti verilmesi, yurtdışı eğitim fuarları vb. organizasyonlarda YÖS tanıtımı, başvuru onay işlemleri, sınav merkezlerindeki sınav adreslerinin tespiti, sınav görevlilerinin vize işlemlerinin takibi, sınav görevlilerinin Personel Daire Başkanlığı tarafından görevlendirme işlemlerinin takibi, sınavın koordinasyonun sağlanması, sınav merkezi iptali vb. gerekçelerle ücret iadesi yapılacak öğrencilerle yabancı dilde iletişim kurulması, oryantasyon programının organize edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

g) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; MTÜ YÖS tanıtım faaliyetleri, YÖS tanıtımı ile ilgili her türlü fuar ve tanıtım gezilerinin katılım, konaklama, ulaşım vb. yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. Ayrıca YÖS başvuru ve sınav ücretlerinden elde edilen gelirler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkalığı bütçesi altında toplanır ve ilgili iş ve işlemler bu başkanlık tarafından yürütülür.

ğ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı; Sınavın yapılması ve güvenliği ile ilgili her türlü malzemenin temini, Sınavın yapılması için gerekli altyapının hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

ı) MTÜ YÖS sınav içeriğine ve puan türlerine YÖS Yürütme Kurulu karar verir. Temel Öğrenme Becerileri Testi çoktan seçmeli tipte sorular içeren testten oluşur. Temel Öğrenme Becerileri Testi; Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk bir testtir. Yerleştirmede sadece Temel Öğrenme Becerileri Testi sonuçları esas alınır.

i) Sınav sonuçları, sınav takviminde belirtilen tarihte üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

k) MTÜ YÖS sonucu, sınav tarihini izleyen 1 (bir) eğitim-öğretim yılı için geçerlidir.

l) MTÜ YÖS ücreti her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. MTÜ YÖS için yatırılan ücretler aday sınava girmezse ve/ veya herhangi bir programa/bölüme yerleşemezse geri ödenmez. Ancak sınava yeterli başvuru yapılmadığında ve/ veya sınav herhangi bir nedenle iptal edildiğinde adayların ödemiş oldukları sınav ücreti ilgili başvuru sahibinin banka hesabına iade edilir. İade işlemlerinde oluşacak herhangi bir kesintiden Üniversitemiz sorumlu değildir.

m) MTÜ YÖS sorularına itiraz; sınavdan itibaren beş (5) iş günü içinde; sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş (5) iş günü içinde yapılır.

n) MTÜ YÖS sorularına ve sonuçlarına itirazlar itiraz dilekçeleriyle birlikte, MTÜ Uluslararası Öğrenci Ofisine şahsen veya posta (ve/veya e-mail) olarak yapılır. İtirazlar ilgili Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından en geç beş (5) iş günü içinde karara bağlanır.

o) Önceden belirlenen bir sınav merkezinde sınav yapılamaması halinde adayın talebi doğrultusunda, adayın sınava gireceği merkez değiştirilir veya başvuru yapan adaylara ücret iadesi yapılır.

ö) Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (MTÜ YÖS) “MTÜ YÖS Salon Sınav Uygulama Esaslarına” göre yürütülür.

Tercih işlemleri

MADDE 9- (1) Adaylar, Malatya Turgut Özal Üniversitesi web sayfasında duyurulan tarihlerde tercih yaparlar. Belirtilen tarihler içinde tercih yapmayan adayların yerleştirme işlemleri yapılmaz.

a) Adaylar en fazla 3 programı/bölümü tercih edebilir.

b)Adaylar kontenjanlara ilişkin kılavuzda programlarına/bölümlerine karşılarında yer alan puan türlerine göre tercihte bulunur.

c) Lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksekokulların bölümlerine Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 70 puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır. Ancak, her bölümün asgari yerleştirme puanı ilan döneminde yeniden belirlenerek duyurulur.

d) Ön lisans düzeyinde eğitim veren Meslek Yüksekokullarının programlarına Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 50 puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır.

e) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlere Temel Öğrenme Becerileri Testinin ilgili puan türünden en az 60 puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır.

Tercihlerin değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından yapılır.

a) Her bir Aday için Matematik, Genel Yetenek ve Eşit Ağırlık puan türü olmak üzere 3 farklı puan türü belirlenir. Bu puan türleri belirlenirken adayların doğru cevap sayısı aşağıdaki puan türü ağırlıklarına göre belirlenen katsayılarla çarpılarak, yanlış cevapların sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından düşürülerek adayların her bir puan türünden puanları elde edilir.

Matematik Testi Genel Yetenek Testi
Matematik AP 1.5 1
Genel Yetenek AP 1 1.5
Eşit AP 1.25 1.25

b)MTÜ YÖS puanı Madde 6/c, Madde 6/d ve Madde 6/e ‘de belirtilen puanlardan daha düşük olan adaylar ile belirtilen başvuru koşullarını taşımayan adayların tercihleri değerlendirmeye alınmaz.

Yerleştirme

MADDE 11- (1)- Yerleştirmede öncelikle MTÜ YÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi sonucu esas alınır. Gerekli durumlarda komisyonun belirleyeceği farklı sınav sonuçları da kabul edilebilir.

a)-Yerleştirmeler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” uyarınca ve belirtilen başvuru koşullarını taşıyan adayların, başvurulan program ve bölümlerin kontenjan sayısı ve tercih sırası dikkate alınarak tercih edilen program ve bölümün puan türüne göre MTÜ YÖS sonucunun büyükten küçüğe doğru sıralanmasıyla belirlenir.

b)-Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına verilen Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (mavi kart) sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği diploma programlarına yerleştirmelerde %10 kontenjan sınırlaması uygulanır.

c)-Değerlendirmede Matematik puan türünde eşitlik olması halinde adayların Eşit Ağırlık puan türüne; Genel Yetenek puan türünde eşitlik olması halinde Eşit Ağırlık puan türüne; Eşit Ağırlık puan türünde eşitlik olması halinde Matematik puan türü dikkate alınarak sıralama yapılır. Eşitliğin devam etmesi durumunda yaşı küçük olan aday için yerleştirme yapılır.

d)-Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler için tercihte bulunan adayların başvurularının değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri; ilgili birimlerin özel yetenek sınavı yönergelerindeki ölçütlere göre MTÜ YÖS ilgili puan türü, özel yetenek sınavı puanı ve tercih sırası esas alınarak belirlenir. Bu bölümlere başvuran adayların, Madde 6/e’de belirtilen geçerli puana sahip olmaları gerekir.

e) Adayların MTÜ YÖS sonucuna göre yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılır. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.

f) Başvuru koşullarını sağlayan ve tercih yapmış olan adaylar bir programa/bölüme yerleştirilmiş sayılma

g)Tercih ve yerleştirmelerde adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Yanlış beyan vererek tercih yapan adayların yerleştirmeleri geçersiz sayılacaktır.

Eğitim-öğretim

MADDE 12– (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili %100 yabancı dilde eğitim veren programlar hariç Türkçedir.

(2) Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili birimin yönerge hükümleri ve Senato kararlarına tabidirler.

Sonuçların duyurulması

MADDE 13– (1) Başvuru sonuçları, üniversitenin Malatya Turgut Özal Üniversitesi YÖS web sayfasında duyurulur.

(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday öğrenciler; kendileri için düzenlenen kabul mektubunu üniversitenin MTÜ YÖS web sayfasından dijital imzalı olarak temin ederek bu belge ile Türkiye dış temsilciliklerinden “öğrenci vizesi’’ almaları gerekir.

Kesin kayıt

MADDE 14–(1) Öğrencilik hakkı kazanan adaylar, üniversitenin web sayfasında belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeler ile kesin kayıtlarını yaptırırlar:

a)Uluslararası Öğrenci Bilgi Formu

b)Lise Diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,

c)Lise   Diplomasının,  T.C.     Milli     Eğitim Bakanlığı         ya        da        Türkiye            dış temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,

ç) Ortaöğretiminin (lise) tamamına ait not döküm belgesinin (transkript) lise müdürlüğü tarafından onaylanmış aslı ve Türkiye dış temsilciliklerinden veya noterden onaylı Türkçeye çevrilmiş sureti,

d)Pasaport ve tercümesinin noter tasdikli sureti, T.C. uyruklu adayların nüfus cüzdanı fotokopisi,

e)Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan vukuatlı nüfus kayıt örneği,

f) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 7. maddesi 1. bendi uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanların belgelerinin aslını ibraz etmek koşuluyla bir örneği ve Mavi kartını ibraz etmek şartıyla fotokopisi,

g)KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklardan GCE AL sonuç belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türkiye dış temsilciliklerden onayı,

ğ) İmzalı Geçim Güvencesi Belgesi (Taahhütname),

(2)Adayların MTU YÖS’te sahtecilik yaptıkları, kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullandıklarının belirlenmesi durumunda kayıt işlemleri iptal edilir ve gerekli yasal işlem yapılır.

(3)Boş kalan kontenjanlar ek yerleştirme işlemleri için üniversitenin web sayfasında ilan edilir. İlan edilen ek yerleştirme süresi içinde adayların; tercih işlemleri puan sırasına göre yapılan değerlendirme sonucu esas alınarak kayıtları yapılır.

(4) Programlar ve bölümler tarafından kesin kayıtta istenen özel belgeler ve açıklamalar üniversitenin web sayfasında ilan edilir.

(5)İlan edilen kayıt tarihleri içinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.

(6)Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler il göç idaresinden alacakları ikametgâh belgesinin aslını ilgili birimin öğrenci işlerine ibraz etmek zorundadır.

(7)Kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde sosyal güvenlik il müdürlüklerine yazılı talepte bulunmaları halinde prim tutarlarını kendileri ödemek koşuluyla genel sağlık sigortalı olabilirler.

Türkçe Yeterlik

MADDE 15–(1) Üniversitede %100 yabancı dilde eğitim veren program/bölümlere kayıt hakkı kazanan adaylar hariç eğitim-öğretime başlamak için Türkçe yeterlik şartı aranır.

(2) Programlara yerleştirilen adayların Türkçe Yeterlikleri:

a) MTÜ TÖMER tarafından Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için yapılan Türkçe Yeterlik Sınavındaki başarı düzeyine,

b) MTÜ TÖMER tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesine,

c)Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Yeterlik Belgesine göre belirlenir.

(3) Türkçe Yeterlik Belgesine (C1 seviyesi ve üzerinde) sahip olan adaylar öğrenime başlar. Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe yeterliği olmayanlar için MTÜ TÖMER tarafından Türkçe Yeterlik Sınavı yapılır. Türkçe Yeterlik Sınavından 76 ve üzerinde puan alan öğrenciler eğitim öğretime başlar. Türkçe Yeterlik Sınavından 75 ve altında puan alan öğrenciler eğitim öğretime başlayamaz.

(4) En az C1 seviyesinde yeterlik belgesine sahip olmayan adaylara, yerleştiği program/bölüme kayıt yaptırdıktan sonra MTÜ TÖMER tarafından Türkçe yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavdan C1 düzeyinde puan alamayan öğrencilere yeterlik için 1 (bir) yıl süre ile öğrenime ara izni verilir. Bu durumda olan adaylar, dilerlerse kendi imkanları ile (maddi giderler kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla) MTÜ TÖMER tarafından verilen Türkçe kurslarına kayıt yaptırabilirler. Bu kurslardaki yaklaşık 1 yıllık eğitimin ardından başarılı olmaları halinde MTÜ TÖMER tarafından verilecek belge ile (Türkçe Yeterlik Belgesi) bir sonraki eğitim öğretim yılında Türkçe Yeterlik Sınavına girmeden eğitimlerine başlayabilirler. Ayrıca adaylar bir sonraki eğitim- öğretim yılında bu maddenin 3. bendinde yer alan belgelerden birine sahip olmaları durumunda öğrenime başlarlar. Türkçe öğretim programından en fazla 2 (iki) eğitim-öğretim yılı kadar sürede Türkçe Yeterlik Belgesi alamayanların üniversite ile ilişiği kesilir.

Yabancı dilde yeterlik

MADDE 16– (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya eğitim dili yabancı dilde olan bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrencilerin yabancı dil yeterlik düzeyleri, MTÜ Yabancı Dil Öğretimi ve Sınav Yönergesinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

(2) Üniversitemizde %100 ya da en az %30 yabancı dilde eğitim veren bir diploma programına kayıt hakkı kazanan adaylardan, programın yabancı dil koşulunu sağlayan bir dilde ortaöğretiminin tamamını bitirenler ile dil koşulunu sağlayan bir yükseköğretim diploma programından (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) mezun olanlardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

Katkı Payı ve öğrenim ücreti

MADDE 17– (1) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden, her yıl alınacak öğrenim ücretinin azami ve asgari tutarı, Cumhurbaşkanlığı Kararı tarafından belirlenir ve üniversite yönetim kurulunca karara bağlanarak üniversitenin web sayfasında duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 18– (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, kayıt yaptırırken bildirdikleri e-posta adres ve/veya adreslerine yazılı olarak veya öğrencinin başvurduğu birimin web sayfasında ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini bildirmeyen öğrencilerin var olan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

Disiplin işleri

MADDE 19– (1) Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 20– (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 21.01.2010 tarihli ve daha sonraki toplantılarında belirlenen Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21- Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- Bu Yönergenin hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.

TR